邮亭无人处,听檐声不断,困眠初熟上一句下一句 前一句后一句 大酺·越调春雨拼音版 周邦彦诗词_城南实验中学

邮亭无人处,听檐声不断,困眠初熟上一句 下一句

出自宋朝周邦彦的《大酺·越调春雨
原文翻译:
对宿烟收,春禽静,飞雨时鸣高屋。墙头青玉旆,洗铅霜都尽,嫩梢相触。润逼琴丝,寒侵枕障,虫网吹黏帘竹。邮亭无人处,听檐声不断,困眠初熟。奈愁极顿惊,梦轻难记,自怜幽独。
行人归意速。最先念、流潦妨车毂。怎奈向、兰成憔悴,卫玠清羸,等闲时、易伤心目。未怪平阳客,双泪落、笛中哀曲。况萧索、青芜国。红糁铺地,门外荆桃如菽。夜游共谁秉烛。
大酺·越调春雨拼音版
duì xiǔ yān shōu ,chūn qín jìng ,fēi yǔ shí míng gāo wū 。qiáng tóu qīng yù pèi ,xǐ qiān shuāng dōu jìn ,nèn shāo xiàng chù 。rùn bī qín sī ,hán qīn zhěn zhàng ,chóng wǎng chuī nián lián zhú 。yóu tíng wú rén chù ,tīng yán shēng bú duàn ,kùn mián chū shú 。nài chóu jí dùn jīng ,mèng qīng nán jì ,zì lián yōu dú 。
háng rén guī yì sù 。zuì xiān niàn 、liú liáo fáng chē gū 。zěn nài xiàng 、lán chéng qiáo cuì ,wèi jiè qīng léi ,děng xián shí 、yì shāng xīn mù 。wèi guài píng yáng kè ,shuāng lèi luò 、dí zhōng āi qǔ 。kuàng xiāo suǒ 、qīng wú guó 。hóng shēn pù dì ,mén wài jīng táo rú shū 。yè yóu gòng shuí bǐng zhú 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

周邦彦的诗词大全

《苏幕遮·燎沉香》 《满路花(仙吕)》 《夜游宫·叶下斜阳照水》 《一寸金(小石江路)》 《菩萨蛮·梅雪》 《虞美人(廉纤小雨池塘遍)》 《定风波(商调美情)》 《丑奴儿(大石梅花)》 《蝶恋花(商调柳·第二)》 《兰陵王·柳》 《少年游·朝云漠漠散轻丝》 《蝶恋花·早行》 《鹤冲天(溧水长寿乡作)》 《长相思(高调)》 《月下笛(越调)》 《万里春》 《玉楼春(大石·第二)》 《南浦(中吕)》 《少年游(朝云漠漠散轻丝)》 《关河令·秋阴时晴渐向暝》 《望江南(游妓散)》 《感皇恩(大石标韵)》 《虞美人·疏篱曲径田家小》 《琐窗寒·寒食》 《点绛唇(孤馆迢迢)》 《氐州第一(商调·秋景)》 《粉蝶儿慢》 《应天长(商调)》 《解连环·怨怀无托》 《浣溪沙·雨过残红湿未飞》 《虞美人(正宫)》 《应天长(条风布暖)》 《红林檎近(双调·冬景)》 《花犯(粉墙低,梅花照眼)》 《望江南(大石咏妓)》 《一落索(双调·第二)》 《浣溪沙慢》 《燕归梁(高平晓)》 《玉烛新(双调梅花)》 《浣沙溪·翠葆参差竹径成》 《荔枝香近(歇指·第二)》 《黄鹂绕碧树(双调春情)》 《浣溪沙·争挽桐花两鬓垂》 《看花回(越调)》 《如梦令(中吕思情)》 《六么令(仙吕重九)》 《望江南(大石)》 《垂丝钓(商调)》 《虞美人(灯前欲去信留恋)》 《青房并蒂莲(维扬怀古)》 《菩萨蛮·梅雪》 《一落索·眉共春山争秀》 《浣溪沙·水涨鱼天拍柳桥》 《侧犯(大石)》 《如梦令(中吕思情·第二)》 《塞翁吟(大石)》 《浣沙溪(四之三)》 《宴清都(中吕)》 《秋蕊香(双调)》 《蓦山溪(大石·春景)》 《过秦楼(水浴清蟾)》 《早梅芳(别恨·二之一)》 《风流子(新绿小池塘)》 《浣沙溪(黄钟·第三)》 《夜飞鹊·河桥送人处》 《长相思(闺怨)》 《霜叶飞(大石)》 《留客住》 《过秦楼(大石)》 《解语花(风销绛蜡)》 《西平乐(稚柳苏晴)》 《南乡子(咏秋夜)》 《归去难(仙吕期约)》 《浣沙溪(黄钟)》 《塞垣春(大石)》 《满江红(仙吕)》 《玉楼春(大石·第三)》 《玉楼春·桃溪不作从容住》 《大有(小石)》 《庆春宫(越调)》 《满江红(昼日移阴,揽衣起)》 《品令(商调梅花)》 《解语花·上元》 《红罗袄(大石秋悲)》 《花心动(双调)》 《渔家傲(灰暖香融销永昼)》 《虞美人(正宫·第二)》 《瑞龙吟·大石春景》 《浪淘沙慢(万叶战)》 《诉衷情(商调)》 《大酺·越调春雨》 《玲珑四犯(大石)》 《兰陵王·柳》 《鹊桥仙令(歇指)》 《西平乐·稚柳苏晴》 《木兰花(高平暮秋饯别)》 《扫地花(双调)》 《点绛唇(辽鹤归来)》 《浪淘沙慢(晓阴重)》 《氐州第一(波落寒汀)》

大酺·越调春雨译文及注释

译文一  昨夜的烟雾已经散尽,四处听不见鸟儿的啼鸣,只有飞落的雨滴敲打着屋顶。墙角处那葱翠的竹子,皮上的箨粉都已被冲洗干净,稚嫩的竹梢互相磕碰。湿气使琴弦都已变潮,蜘蛛网吹粘在竹帘上,寒意直透进厅屋之中。客舍四周寂静无人,屋檐的水溜滴个不断,不觉得使人睡眼朦胧。怎奈愁闷至极连连惊醒,恍惚的梦境难成记忆,更感到幽居的孤苦伶仃。  远行之人,归心似箭,最令人担心的就是泥泞的道路上积满雨水,车毂难行,归期难卜。真是无奈啊,我就像庾信那样因思乡而憔悴,因忧愁而像卫蚧那样清瘦弱羸。旅途滞留,因顿清闲,更易愁损心目。难怪当年客居平阳的马融,听得笛声便会伤心得双泪直流。更何况原本繁花盛开的庭园,被风雨摧残得满目萧瑟,杂草丛丛;凋落的花瓣片片点点,满地铺红;门外的樱桃已大如豆粒。在这愁风苦雨后夜晚,有谁和我秉烛共游?

译文二  夜色中烟雾消散,天地间寂静,听不到鸟声喧喧,只有阵阵急雨,在屋顶上响成一片。新生的嫩竹探出墙头,青碧的颜色如玉制的流苏一般。皮上的粉霜已被冲洗净尽,柔嫩的竹梢在风雨中摇曳,相互碰撞摩缠。雨气潮湿,松了琴弦。寒气阵阵,侵入枕头帏幛之间。风吹着落满尘灰的蛛网,一丝丝粘上竹帘。在寂寥的旅馆,听着房檐的水滴声连绵不断,昏昏沉沉,我独自困倦小眠。怎奈心中太苦闷焦烦,梦境连连被雨声惊断,梦境又是那么恍惚轻浅,醒后难以记住星星点点,幽独的我只有自伤自怜。我这远方的游子,归心似箭,最担心的是满路泥潦把车轮粘连,使我无法把故乡返还。怎奈我现在的情景,就像当年滞留北朝的庾信,苦苦地思念故园;就像瘦弱的卫玠,多愁多病而易伤心肝。困顿清闲,更容易忧愁伤感。难怪客居平阳的马融,听见笛声中的忧怨,就悲伤得泣涕涟涟。更何况在这长满青苔的客馆,萧条冷落,已被凋残的点点红花铺满。如今门外的樱桃已经结成豆粒大的果实,却无人与我共同赏玩。

注释① 青玉旆(pèi):比喻新竹。旆,古代旗末燕尾状饰品。② 铅霜:指竹子的箨粉。③ 流潦(liǎo):道路积水。④ 兰成:庾信,字兰成。初仕梁,后留北周。⑤ 卫蚧清羸(léi):晋卫阶美貌而有羸疾。⑥ 平阳客:后汉马融性好音乐,独卧平阳,闻人吹笛而悲,故称平阳客。⑦ 青芜国:杂草丛生地。⑧ 红糁(sǎn):指落花。糁,米

大酺·越调春雨赏析

  这是一首惜春词。上阕从暮春的雨景写到客中阻雨的愁闷,从视听两方面描绘,笔法细腻;下阕从雨阻行程写到落红铺地、春事消歇,抒归心似箭而难归去的无奈惆怅

  此篇在春雨迷蒙的意象中,点染人事。上片写春雨中的闺愁。开头三句写一宿春雨初歇,拂晓时烟雾弥漫,鸟儿刚刚睁开惺松的双眼,还未婉转啼鸣,此时,大地一片寂静。而昨日,风雨交加,鸟鸣高屋,一片喧嚣。这是倒叙法,将静与动、冷与热两相对照,以突出今日之“静”,为下面闺愁作了衬托。“墙头”三句,从“静”字展开,写墙头青布酒招已不飘扬,楼上玉人洗尽铅华,只有柳眼微睁,柳丝依依,脉脉含情。几笔景物素描,已将闺愁暗暗托出。“润逼琴丝”三句,进一步勾勒闺房景物──琴、枕、屏障、竹帘,都在春雨潇潇中蒙上了湿润,浸透了寒气,是泪湿?是心寒?闺中人的愁情就能在这闺房景物中。“虫网吹粘帘竹”一句尤妙,以物象描绘之细微,揭示了闺中人百无聊赖无所事事之心境。“邮亭无人处”点出闺愁的原因──游子未归。“邮亭”古代驿站。“听檐声不断”五句,正面写出闺中人在春雨中的绵绵情思。她深夜不寐,听夜雨淅沥,檐水滴心,其情苦也。困乏时刚刚入睡,奈何又被“愁极”惊醒,梦中的相会是幸福的,然而又是短暂的,梦醒后,竟是“自怜幽独”。

  下片写春雨中的羁愁。开头两句写游子归心似箭,然而最令人忧虑的是雨水成潦,阻住车轮,无法还乡。羁留他乡,岂不愁煞得兰成憔悴,卫玠瘦羸,在等闲之时,在无可奈何之中,不更易使人伤心落泪。此处用典言羁旅之愁。卫玠,晋安邑人,字叔宝,风神秀异。官太子洗马,后移家建业(今南京)。人闻其名,观者如堵,年二十七卒。时人谓“看杀卫玠”。“未怪平阳客”二句,又以平阳客在春雨潇潇中闻哀笛落泪事写羁愁。“平阳客”代指游子。“况萧索”以下四句,乃词意一大转折,说游子在春雨潇潇中泪落思乡,那么在万木萧疏、落红遍地、一片荒芜的深秋时返乡时,会如何呢?词中只以景物与感慨作答──家门外,桃园菽畦,荆棘丛生,如此苍凉景象,游子那有心情与友人秉烛夜游呢?此处结得突然,是转折中的顿挫,词意含蓄,将游子之羁旅也愁、归乡也愁,写得淋漓尽致。可谓“顿挫中别饶蕴藉”。

  陈振孙说:邦彦“长调尤善铺叙,富艳精工,词人之甲乙也”(《直斋书录解题》)。邦彦词的铺叙从此篇中可看出其特点是不平铺直叙,而是曲折回环,开阖动荡,富于变化。

  邦彦善创慢曲。张炎《词律·序》言:“美成(周邦彦)诸人又复增渲慢曲、引、近,或移宫犯羽为三犯、四犯之曲,按月律为之,其曲遂繁。”《大酺》则是美成所创之慢曲,双调,133字,前段15句,5仄韵,后段11句,7仄韵。后为者,以此为律。

周邦彦简介

周邦彦(1056─1121)字美成,自号清真居士,钱塘(今浙江杭州)人。周早年「疏隽少检,不为州里推重,而博涉百家之书」。元丰初,「游太学,有俊声」。神宗时擢为试太学正。元四年(1089)出为庐州(今安徽合肥)教授。绍圣四年(1097)还朝,任国子主簿。徽宗即位,改除校书郎,历考功员外郎,卫尉宗正少卿兼议礼局检讨。政和二年(1112),出知隆德府(今山西长治)。六年,自明州(今浙江宁波)任入秘书监,进徽猷阁待制,提举大晟府。宣和二年(1120)移知处州(今浙江丽水),值方腊起义,道梗不赴。未几罢官,提举南京鸿庆宫,辗转避居于钱塘、扬州、睦州(今浙江建德)。卒年六十六。《宋史》、《东都事略》与《咸淳临安志》均有传。《宋史·艺文志》著录其《清真居士集》十一卷,已佚。清人厉鹗《宋诗纪事》辑得其佚诗六首,今人罗忼烈又辑得古近体诗三十四首。周邦彦「负一代词名」(张炎《词源》卷下),其词「浑厚和雅」(《词源》),「缜密典丽」(刘肃《陈元龙集注〈片玉集〉序》,对后世影响较大。

名句类别

抒情」 「天气

编者注:本文提供了邮亭无人处,听檐声不断,困眠初熟上一句下一句 前一句后一句,大酺·越调春雨拼音版 周邦彦简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/566.html

友情链接>>